Quảng Ninh: Triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 2021


UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản về việc triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Năm 2021, trước diễn biến ảnh hưởng của dịch Covid-19 và yêu cầu thực hiện hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, việc tập trung triển khai và giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư công có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; để đạt được kết quả đó cần sự triển khai đồng bộ của cả hệ thống chính trị và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 và Văn bản số 642/VPCP-KTTH ngày 26/01/2021, các chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

Ngay từ đầu năm Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có nhiều chỉ đạo trong việc triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2021 (Thông báo số 146-TB/TU ngày 11/3/2021 của Tỉnh ủy và các chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1194/UBND-XD4 ngày 02/3/2021, văn bản số 1063/UBND-XD4 ngày 24/02/2021, Thông báo số 27/TB-UBND ngày 04/3/2021, văn bản số 2725/UBND-XD4 ngày 06/5/2021, văn bản số 3714 /UBND-XD4 ngày 14/6/2021 có chế tài xử lý cụ thể), tuy nhiên đến nay việc triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công các dự án của các chủ đầu tư vẫn chưa đạt yêu cầu.

Thực hiện Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của Tỉnh ủy về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác đặc biệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 của tỉnh (Tổ công tác) tại Quyết định số 2921/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 để hướng dẫn, phối hợp, đôn đốc, giám sát các chủ đầu tư các dự án hoàn thành mục tiêu đến ngày 30/9/2021 giải ngân 80% và đến ngày 31/12/2021 giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công. UBND tỉnh yêu cầu các Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các địa phương, các chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các địa phương:

- Phân công trách nhiệm từng đồng chí lãnh đạo cơ quan và địa phương phụ trách trực tiếp lĩnh vực đầu tư, theo dõi tiến độ thực hiện, giải ngân của từng dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; kiên quyết không để chậm những việc thuộc thẩm quyền được giao và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân, xác định rõ đây là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, là căn cứ để đánh giá cán bộ, bình xét thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với người đứng đầu và cán bộ theo dõi phụ trách. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra, phải kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, các nhân có liên quan; kiên quyết không trì trệ, tham nhũng, tiêu cực trong đầu tư công; điều chuyển, kiểm điểm, xử lý những trường hợp làm chậm, sai phạm theo quy định.

- Lập, duyệt tiến độ thi công chung, tiến độ từng dự án để làm cơ sở theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện; giám sát chặt chẽ khối lượng, chất lượng hoàn thành các công trình, thanh toán dứt điểm khối lượng hoàn thành, thực hiện nghiêm tiến độ và chất lượng giải ngân, tuyệt đối không để nợ xây dựng cơ bản.

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Tổ công tác phụ trách trực tiếp từng dự án thuộc các Ban Quản lý dự án chuyên ngành của tỉnh quản lý, đồng thời phụ trách một số địa phương trên địa bàn tỉnh để đôn đốc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trên của tỉnh.

3. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chỉ đạo tại Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, quyết định thành lập Tổ công tác của các địa phương do Chủ tịch UBND các địa phương làm Tổ trưởng, nhằm mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công của cấp huyện, thời gian ban hành quyết định xong trước ngày 15/9/2021.

4. Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh chỉ đạo các phòng chuyên môn của Kho bạc nhà nước tỉnh và kho bạc nhà nước tại các địa phương tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ thanh toán vốn của các chủ đầu tư với thời gian nhanh nhất, kế cả làm việc ngoài giờ; định kỳ 2 lần/tuần tổng hợp kết quả giải ngân của các chủ đầu tư gửi số liệu về UBND tỉnh, Trung tâm Truyền thông tỉnh và các chủ đầu tư các dự án, thành viên tổ công tác để biết, đôn đốc thực hiện.

5. Giao Trung tâm Truyền thông tỉnh trên cơ sở kết quả giải ngân của các đơn vị (do Kho Bạc tỉnh cung cấp) thông báo thường xuyên trên các phương tiện thông tin định kỳ 2 lần/tuần.

6. Giao Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh đối với việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản làm cơ sở đề xuất khen thưởng, kiểm điểm, phê bình, kỷ luật (nếu có) đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng chỉ đạo của tỉnh.

7. Giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước đối với các dự án để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm trong triển khai dự án, nhất là đối với việc liên quan đến thủ tục đầu tư, tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư...

8. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc triển khai nhiệm vụ nêu trên.

- Theo Báo Quảng Ninh

Đăng nhận xét

Bạn đã gửi bình luận !

Mới hơn Cũ hơn